กลุ่มงานอื่นๆ

  • นายพจน์ เสือรัมย์ (งานแนะแนว)

  • นางสาวปภานิกา กลับประโคน

  • นางสาวสัมฤทธิ์ แพงงาม

  • นายเสาร์คำ ศักดิ์สูง

  • นายจำรัส มะลิซ้อน

  • นายสอนชัย กระซิรัมย์

  • นางสำรวน ดำเสนา

Visitors: 70,755