กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  • นายพงษ์ศักดิ์ รองละคร

  • นางสาวลัดดา สายแก้ว

  • นายสะอาด จริตรัมย์

  • นางสาวศุภนิดา หน่อสีดา

  • นางสาวสุภัสสร ก๊กรัมย์

  • นางสาวสาวิตรี บุญมี

  • นางสาววนิดา หยั่งบุญ

  • นายแสงสุริยา วราห์คำ

  • นายนรเทพ บุญรังศรี

Visitors: 97,526