กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

  • นางสุณีรัตน์ วังนุราช

  • พระครูใบฏีกาอุนัด ฉวิวนฺโน

  • นางสาวพัชรี เทียมใส

  • นางสาวจีรวรรณ นราเทียม

  • นายภูริณัฐ สงวนนาม

  • นางสาวกัญญพัชร ภาสดา

Visitors: 97,521