ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม  ตั้งเมื่อวันที่  16  พฤษภาคม  2534  โดยความเห็นชอบของสภาตำบลไพศาล  ตั้งอยู่ระหว่างหลักกิโลเมตรที่  115-116   ถนนโชคชัย - เดชอุดม   ซึ่งอยู่ห่างจากตัวอำเภอประโคนชัย  13  กิโลเมตร  
อยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดบุรีรัมย์  
            แรกตั้งนั้นสภาตำบลไพศาล โดยกำนันปล้อง บุญปก ได้ริเริ่มที่จะก่อสร้างโรงเรียนมัธยมประจำตำบลไพศาล   โดยใช้บริเวณวัดบ่อดินทอง  จำนวน 35  ไร่โดยครั้งแรกเปิดเป็นโรงเรียน    สาขาของโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   
โดยมีนายสมนึก   อุตมะโภคิน เป็นผู้ดูแล  และเปิดการสอนวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.  2535   ต่อมาได้อนุมัติให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศ   โดยใช้ชื่อว่า " โรงเรียนไพศาลพิทยาคม "  เมื่อวันที่ 15  มิถุนายน  พ.ศ. 2535   และกรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งให้   นายสมนึก  อุตมะโภคิน  อาจารย์ 2   ระดับ 6 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม มาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนไพศาลพิทยาคม ปัจจุบันโรงเรียนไพศาลพิทยาคม  
          ปี 2541  โรงเรียนไพศาลพิทยาคม  ได้โอนสังกัด จากกรมสามัญศึกษาเป็นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปัจจุบันมี นายพัฒณพงษ์  มมประโคน  ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

       
Visitors: 128,376