รอบรั้ว...โรงเรียนไพศาลพิทยาคม


          โรงเรียนไพศาลพิทยาคม ตั้งเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2534 โดยความเห็นชอบของสภาตำบลไพศาล ตั้งที่หลักกิโลเมตรที่ 115 -116 ถนนโชคชัย – เดชอุดม ซึ่งอยู่ห่างจากตัวอำเภอประโคนชัย 13 กิโลเมตร อยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดบุรีรัมย์ แรกตั้งนั้นสภาตำบลไพศาล โดยกำนันปล้อง บุญปก ได้ริเริ่ม       ที่จะก่อสร้างโรงเรียนมัธยมประจำตำบลไพศาล โดยใช้บริเวณวัดบ่อดินทอง จำนวน 35 ไร่โดยครั้งแรกเปิด เป็นโรงเรียน   สาขาของโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมโดยมีนายสมนึก อุตมะโภคิน เป็นผู้ดูแล และเปิดการสอนวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 กรมสามัญศึกษา ได้อนุมัติให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศโดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนไพศาลพิทยาคม” วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2535 กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งให้ นายสมนึก      อุตมะโภคิน อาจารย์ 2 ระดับ 6 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม มาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนไพศาลพิทยาคม ปัจจุบันโรงเรียนไพศาลพิทยาคม ได้โอนสังกัด จากกรมสามัญศึกษาเป็นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปัจจุบันมี   นายสมคิด  สิทธิสาร  ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนไพศาลพิทยาคม

  • IMG20170119161148
   คณะครูและนักเรียนร่วมกันสวดมนต์ธรรมจักรกัปปวัฒสูตร
  • IMG20190513085604
   คณะครูร่วมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เข้าค่ายอบรมใส่ใจวัยใส คุณธรรมจริยธรรม ณ วัดพิณทอง
  • IMG20190701092821
   คณะครูและนักเรียนโรงเรียนไพศาลพิทยาคมจัดกิจกรรมการเดินสวนสนาม ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนไพศาลพิทยาคม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2562
  • IMG20190626091508
   คุณตำรวจได้มาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏจราจรและยาเสพติด ณ โรงเรียนไพศาลพิทยาคม
Visitors: 71,271