กลุ่มสาระภาษาไทย

  • นางดวงฤทัย ขยันดี

  • นายพิรุฬห์ เพ็งประโคน

  • นายพิทักษ์ ทวันเวช

  • นางสาวชนิดา วารสิทธิ์

  • ว่าที่ร้อยตรีวัชรินทร์ เรืองสุขสุด

  • นางสาวสัมฤทธิ์ แพงงาม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยVisitors: 70,756