กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

  • นางสุณีรัตน์ วังนุราช

  • พระครูใบฏีกาอุนัด ฉวิวนฺโน

  • นางสาวศรุดา ดีใจ

  • นายกวีพลัฏฐ์ บุญประสิทธิ์

  • นางสาวจีรวรรณ นะราเทียม

  • นางสางพรทิพย์ พึ่งน้ำ

Visitors: 70,752